Zgłaszanie streszczeń

1. Informacje ogólne

 • Streszczenie musi być przygotowane w języku polskim.
 • Streszczenie nie może być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
 • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków należy podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
 • Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników zjazdu.
 • Aby zgłosić streszczenie, należy najpierw zarejestrować się za pośrednictwem Internetu (patrz: Rejestracja).
 • Prace można zgłaszać od 15 marca 2020 roku.
 • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 18 kwietnia 2021 r. o godzinie 23:59:59.
 • Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem.
 • Każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo, przez niezależnych recenzentów.
 • Ocena przez recenzentów potrwa do 7 maja 2021 r.
 • Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy nastąpi 21 maja 2021 roku.

2. Kategorie tematyczne streszczeń

Należy określić jedną kategorię tematyczną, do której należy zgłaszane streszczenie:

 • epidemiologia,
 • badania doświadczalne,
 • pomiar ciśnienia tętniczego,
 • aspekty metaboliczne — cukrzyca, otyłość, inne,
 • naczynia,
 • serce,
 • nadciśnienie wtórne,
 • aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego,
 • leczenie nadciśnienia tętniczego,
 • różne.

3. Układ streszczenia

Streszczenie musi zawierać:

 • tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI),
 • imiona i nazwiska wszystkich autorów,
 • nazwę instytucji oraz miejscowość,
 • treść streszczenia, która powinna obejmować krótkie wprowadzenie i cel badania, opis materiału i metod, uzyskane wyniki oraz wnioski (nie więcej niż 4000 znaków ze spacjami i tabelami).

Nie należy załączać rysunków, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.

4. Instrukcja dotycząca zgłaszania streszczeń

Za pośrednictwem systemu internetowego:

Zgłoś streszczenie

 

 

Nie będą honorowane streszczenia niespełniające powyższych wymogów przygotowania streszczenia.

 

KONKURS
„GRANT ZJAZDOWY PTNT DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW”
Copyrights © 2022 Via Medica